Uilenkatten

Algemene voorwaarden, 2018 • UILENKATTEN - RayleFatis VOF

  Artikel 1: De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / id te legitimeren. Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  Artikel 2a: De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Uilenkatten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.
  Artikel 2b: Uitzondering voor lid a geldt wanneer Uilenkatten instemt met opdrachtgever voor de afdracht en zorg van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen voor het optreden.

  Artikel 3a: De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Uilenkatten en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Uilenkatten, van de vrijwilligers van Uilenkatten, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Uilenkatten desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.
  Artikel 3b: Uitzondering voor lid a geldt wanneer uilenkatten instemt zorg te dragen over een ordelijk verloop van het optreden.

  Artikel 4: Indien Uilenkatten op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal Uilenkatten zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

  Artikel 5: In het geval dat Uilenkatten als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Uilenkatten hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

  Artikel 6: De overeengekomen contractsom dient 5 werkdagen voor het optreden op de aangegeven rekening op de offerte worden overgemaakt. Tenzij formeel anders overeengekomen.

  Artikel 7: De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van Uilenkatten. Wanneer er binnen 4 dagen geen reactie volgt neemt Uilenkatten aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

  Artikel 8: Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Uilenkatten aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan Uilenkatten te voldoen: binnen 5 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 3 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 24 uur 75% van het totaalbedrag. Het resterende bedrag zal door Uilenkatten worden geretourneerd aan de door de opdrachtgever aangegeven bankrekening.

  Artikel 9a: De opdrachtgever verleent toestemming aan Uilenkatten voor het maken c.q. doen maken van reclame en verwerken van het logo in promotiemateriaal van de opdrachtgever.
  Artikel 9b: De opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van video en/of foto-opnames namens Uilenkatten en het gebruik hiervan voor eigen publicaties.
  Artikel 9c: Uitzondering voor lid a en b geldt wanneer opdrachtgever schriftelijk aangeeft hier geen toestemming voor te geven.

  Artikel 10a: De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium van minimaal 4x2 meter.
  Artikel 10b: Bovendien dient de opdrachtgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 2 x 16 ampère schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de inventaris van Uilenkatten opgezet moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte.

  Artikel 11: De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

  Artikel 12: De opdrachtgever maakt het mogelijk dat vrijwilligers toegewezen door Uilenkatten minimaal 2 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang hebben tot de locatie.

  Artikel 13: De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro's.

  Artikel 14: Uilenkatten kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van Uilenkatten wordt volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien Uilenkatten toch aansprakelijk wordt gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

  artikel 16: Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per e-mail.

  Verhuurvoorwaarden:

  Artikel 17: Genoemde prijzen zijn per stuk per 24 uur, af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel, tenzij anders vermeld.

  Artikel 18: De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en met zorg en aandacht behandelen.

  Artikel 19: De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  Artikel 20: De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door beschadiging/diefstal/vermissing of onjuist gebruik van de apparatuur/goederen.

  Artikel 21: Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Uilenkatten veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt voor rekening van de huurder.

  Artikel 22: De huurder draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur/goederen.

  Artikel 23: De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.

  Artikel 24: De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1 dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de werkelijke schade die Uilenkatten lijdt door het niet tijdig retourneren

  Artikel 25: De huurder machtigt Uilenkatten om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.

  Artikel 26: Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal Uilenkatten dit alsnog binnen 48 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.

  Artikel 27: Onderverhuur is niet toegestaan.

  Artikel 28: Voor het gebruik van een stroomvoorziening anders dan een netspanning van 230 V om de gehuurde apparatuur van stroom te voorzien is een uitdrukkelijke toestemming van Uilenkatten vereist.

  Artikel 29: Bij afhalen is legitimatie in de vorm van een geldig identiteitsbewijs en verificatie van het woonadres in de vorm van een recent bankafschrift of post van de belastingdienst verplicht.

  artikel 30: Bij diefstal of vermissing van eigendommen van Uilenkatten wordt de nieuwwaarde van het product door berekend aan de huurder.

  artikel 31: Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schades

  artikel 32: Wij behouden ons het recht om prijzen, teksten of andere vormen van typefouten tussentijds te wijzigen, zonder verdere opgaaf van redenatie.

  info@uilenkatten.nl www.uilenkatten.nl Versie 1.3


 • Home